prof. dr. sc. Ante Uglešić

Prof. dr. sc. ANTE UGLEŠIĆ rođen je 18. ožujka 1964. u Velom Ratu (Dugi otok). Godine 1983. upisao je studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru i završio ga 1987. U prosincu 1987. zaposlio se kao asistent-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Zadru. Iste godine upisao je poslijediplomski studij “Kulturna povijest istočne jadranske obale” na Interuniverzitetskom centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, i magistrirao 1989. U prosincu 1989. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta i dobio stalno zaposlenje. Tijekom 1995. godine bio je na studijskom boravku na Odsjeku Njemačkog arheološkog instituta u Rimu. Godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Zadru obranio je disertaciju pod naslovom Nazočnost Istočnih Gota u jugoistočnoj Europi u svjetlu arheološke i povijesne izvorne građe. U rujnu 1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u studenom 2002. za izvanrednog profesora, u prosincu 2006. za redovitog profesora (prvi izbor), a u ožujku 2012. za redovitog profesora u trajnom zvanju.

Na studiju Arheologije Sveučilišta u Zadru predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju više kolegija iz starokršćanske i srednjovjekovne arheologije. Od god. 2000. također predaje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Bosna i Hercegovina). U okviru CEEPUS programa bio je gostujući nastavnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), a bio je angažiran i na doktorskom studiju Fakulteta za humanističke studije Univerze na primorskem (Kopar, Slovenija). Izabran je za gostujućeg profesora na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U svojstvu mentora sudjeluje u radu Poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a također je predavao i bio mentor na Poslijediplomskom doktorskom studiju hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je nastavnik i na Visokoj teološkoj školi u Zadru. Jedan je od osnivača Međunarodne DAAAM (Danube Adria Association for Automation & Manufacturing) doktorske škole.

Kao suradnik ili voditelj sudjelovao je na sustavnim istraživanjima dvadesetak arheoloških lokaliteta, uglavnom na prostoru sjeverne Dalmacije. Bio je voditelj dva znanstvena projekta: Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu (2002. – 2007.) i Srednjovjekovno arheološko nasljeđe južne Hrvatske od 5. do 17. stoljeća (2007. – 2014.), u okviru kojeg je vršio sustavna istraživanja lokaliteta Glavčine u selu Podvršje kod Ražanca, jednog od najznačajnijih dosad otkrivenih ranokršćanskih lokaliteta na području Hrvatske, te od 2006. lokaliteta Pakoštane – Crkvina na kojem su također polučeni izuzetno važni rezultati za nacionalnu arheološku znanost. Aktivno je kao suradnik sudjelovao u realizaciji još pet znanstvenih projekata: Proces razvoja materijalne i duhovne kulture od prahistorije do antike i srednjeg vijeka u SR Hrvatskoj (1987. – 2001.); Nin – istraživanje povijesnog razvoja (1987. – 1989.); Razvoj kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije od 7. do 12. st. (1991. – 2007.); Stvaranje bioarheološke baze podataka za Hrvatsku (2002. – 2007.) i Biološka istraživanja srednjovjekovnih populacija Hrvatske (2007. – 2014.). Kao suradnik sudjelovao je i na projektima Centra izvrsnosti Slovačke akademija znanosti. Trenutno u okviru programa Cultural Heritage without Borders koji financira UNDP, vodi projekt Istraživanje crkve Gospe Pomoćnice u Prizrenu (R. Kosovo).

Opredijelio se za rad na užem razdoblju seobe naroda i prijelazu iz rimskog doba u srednji vijek, i iz te problematike diplomirao, magistrirao, doktorirao i napisao najveći broj znanstvenih radova, tri poglavlja u knjizi i dvije knjige. Također se bavi pitanjima nacionalne (starohrvatske) arheologije i iz te je tematike objavio više znanstvenih radova.

U tri mandata obavljao je dužnost prodekana Filozofskog fakulteta u Zadru (od 1996. do 2003.). Aktivno je sudjelovao u ponovnom osnivanju Sveučilišta u Zadru (2002.), a od veljače 2003. do rujna 2007. bio je prorektor toga sveučilišta. Od 1. listopada 2007. do 30. rujna 2015. obnašao je dužnost rektora Sveučilišta u Zadru. U akad. god. 2011./2012. predsjedavao je Rektorskim zborom visokih učilišta Republike Hrvatske. Trenutno je na funkciji pročelnika Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru i pročelnika studija arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Dopisni je član Međunarodne inžinjerske akademije (International Academy of Engineering – Central European Branch) i izvršni dopredsjednik međunarodne DAAAM asocijacije. Počasni je doktor znanosti.

Glavni je urednik znanstvenog časopisa Archaelogia adriatica a kao član izdavačkog savjeta ili uredništva sudjelovao je u sljedećim znanstvenim i stručnim časopisima: Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru – Razdio povijesnih znanosti, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Diadora, Annales Instituti Archaelogici (Godišnjak Instituta za arheologiju), Zadarska smotra i Hercegovina. Urednik je ili član uredništva više znastvenih i stručnih edicija.

Obnašao je ili još uvijek obnaša funkcije člana niza upravnih vijeća znanstvenih i kulturnih institucija: Sveučilište u Splitu (član i potpredsjednik), Međunarodni (UNESCO) centar za podvodnu arheologiju u Zadru (predsjednik), Arheološki muzej Zadar (član i predsjednik), Muzej antičkog stakla u Zadru (član), Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru (član) i Institut za arheologiju u Zagrebu (član). Član je Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije. Također je bio član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske i

Nositelj je niza inozemnih i domaćih priznanja, među kojima je najveće Veliko zlatno odličje za zasluge za Republiku Austriju. Također je dobitnik Povelje i spomen medalje za jačanje i razvitak Sveučilišta u Mostaru, Godišnje nagrade Zadarske županije za znanstveni rad, Plakete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za nastavno-stručni rad i osobit doprinos promociji Fakulteta, Povelje „Stjepan Bulić“ za znanstveni rad na utvrđivanju povijesnih činjenica u maslinarstvu i dr.