prof. dr. sc. Lajoš Žager

Rođen je u Velikoj Pisanici 1. kolovoza 1961. godine gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu završio je u Bjelovaru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine.

Poslijediplomski studij „Poslovne financije i računovodstvo“ završava 1989. godine te postaje magistar znanosti obranom rada pod naslovom „Istraživanje bilance kao podloge za upravljanje“. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Revizija – temeljna pretpostavka kvalitete financijskih izvještaja” obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1993. godine.

Prije akademske karijere radio je u poduzećima “5. Maj” – Bjelovar, “Sloga” – Đurđevac i “UMIB” – Bjelovar. Od 1987. godine stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za računovodstvo (u različitim zvanjima od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju). U znanstveno nastavno zvanje docenta izabran je 1996. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 1999. godine. Od 2008. godine ima znanstveno zvanje redovnog profesora u trajnom zvanju.

Prema postojećem nastavnom planu i programu na stručnoj i akademskoj vertikali izvodi nastavu iz sljedećih disciplina: „Uvod u analizu financijskih izvještaja“, „Uvod u reviziju, „Računovodstvo I“, „Analiza financijskih izvještaja“ i „Revizija“. Pored nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju, kao nositelj nekoliko kolegija, sudjeluje i u izvedbi nastave na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je mentor značajnom broju studenata pri izradi i obrani diplomskih radova, specijalističkih

poslijediplomskih radova, magistarskih radova i četiri doktorske disertacije iz područja računovodstva i revizije. Bio je recenzent desetak knjiga te brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Utemeljitelj je i suvoditelj specijalističkog poslijediplomskog studija „Financijsko izvještavanje, revizija i analiza“ gdje je nositelj (sunositelj) na kolegijima „Računovodstveni sustav u RH i EU“, „Korporativna analiza financijskih izvještaja“ i „Revizija financijskih izvještaja“.

Bio je pročelnik Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Odbora za PDS i Odbora za znanost i doktorate. Od 2010. do 2012. godine bio je prodekan za znanstveno istraživački rad i administraciju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2012. do 2014. bio je prodekan za poslijediplomske studije i doktorate. Od 2014. do 2018. bio je dekan Fakulteta. Od 2018. do danas predsjednik je Savjeta za kontinuitet tradicije i razvoja Ekonomskog fakulteta. Od 2010. do 2014. te od 2019. do danas predsjednik je Vijeća društveno-humanističkog područja. Od 2014 do danas, član je Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Do sada je, samostalno ili u koautorstvu, objavio oko 600 radova iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja (stručnih i znanstvenih knjiga, udžbenika, priručnika, rječnika, leksikona, stručnih i znanstvenih članaka, projekata, prikaza knjiga itd.). Značajan dio tih radova koristi se pri izvedbi nastave na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Sudjelovao je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Svoje radove objavljivao je i izlagao ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu (Austrija, Njemačka, Francuska, Italija, SAD, Meksiko, Belgija, Mađarska, Poljska, Rusija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Član je nekoliko domaćih i međunarodnih profesionalnih udruga u kojima obavlja različite funkcije. Između ostalog, u Hrvatskoj udruzi revizora bio je član ispitne

komisije za zvanje ovlašteni revizor, a u Sekciji internih revizora bio je predsjednik ispitne komisije za zvanje ovlašteni interni revizor. Osim toga, potpredsjednik je Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Član je različitih radnih skupina za zakonsku i profesionalnu regulativu računovodstvene i revizijske profesije te za usuglašavanje s regulativom EU. Od 2006. godine član je Odbora za standarde financijskog izvještavanja, a od 2009. do 2017. bio je član Odbora za javni nadzor revizije. Osim toga, član je Stručnog vijeća Državnog ureda za reviziju i član Vijeća za gospodarska pitanja predsjednice RH. Stekao je stručna zvanja ovlaštenog računovođe, ovlaštenog internog revizora i ovlaštenog revizora. Bio je na stručnom usavršavanju u SAD-u (University of Kentucky, College of Business and Economics) i Velikoj Britaniji (The Institute of Chartered Accountants of England and Wales). Radio je i radi u uređivačkim odborima nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa te različitih stručnih i znanstvenih konferencija.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja (nagrada “Mijo Mirković” za znanstveni doprinos za knjige „Računovodstvo“ i „Računovodstvo za neračunovođe – osnove računovodstva“ 2003. godine, za knjigu „Revizija“ 2006. godine te za knjigu „Analiza financijskih izvještaja“ 2008. godine). Počasni je profesor na Nacionalnom Sveučilištu za poreze i državnu administraciju u Ukrajini (2011). Dobitnik je Posebnog priznanja rektora Sveučilišta u Zagrebu za dugogodišnji predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito za doprinos radu Vijeća društveno-humanističkog područja (2014.) te Plakete Sveučilišta u Mostaru za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju 82018.).

Govori engleski i mađarski, a služi se i njemačkim jezikom. Hrvatski je branitelj odlikovan Spomenicom domovinskog rata 1990. – 1992. Oženjen je i otac je dvije kćeri.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/155355?autor=155355