prof. dr. sc. Mirjana Hruškar

Mirjana Hruškar je redovita profesorica u Laboratoriju za kontrolu kakvoće
prehrambenih proizvoda Zavoda za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rođena je u Zagrebu, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1991.
godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu
diplomiranog inženjera biokemijskog inženjerstva, magistrirala na poslijediplomskom studiju
“Biokemijsko inženjerstvo”, (1997.), a doktorski rad obranila je 2001. na istom fakultetu.

Nakon završenog diplomskog studija, zaposlila se na Prehrambeno-biotehnološkom
fakultetu najprije kao stručni suradnik, a zatim kao mlađi asistent, asistent pa viši asistent.
Na istom fakultetu 2005. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2010. u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora 2015. godine.

Znanstveno usavršavanje uključuje kraće studijske boravke u inozemstvu,
prisustvovanje većem broju međunarodnih ljetnih škola i tečajeva. U svom znanstveno-
istraživačkom radu bavi se kakvoćom i sigurnošću hrane, utvrđivanjem parametara kakvoće
fizikalno-kemijskim, instrumentalnim, enzimskim i senzorskim analizama i validacijom
metoda. Bila je aktivni istraživač na 5 nacionalnih te 3 međunarodna znanstvena projekta, a
trenutno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost i voditeljica projekta
“Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a”, kojeg
sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Od zaposlenja u Laboratoriju za kontrolu kakvoće prehrambenih proizvoda sudjeluje
kao asistent te poslije kao docent, odnosno izvanredni i redoviti profesor u izvođenju
nastave na dodiplomskim, preddiplomskim i diplomskim studijima kao suradnik na
predmetima Kontrola kvalitete u prehrambenoj industriji, Senzorske analize, Analitika hrane,
Analitika prehrambenih proizvoda, Senzorske analize hrane, te kao nositelj obaveznih
predmeta Sigurnost hrane, Upravljanje kvalitetom hrane i Sljedivost u prehrambenom lancu.
Na poslijediplomskim specijalističkim studijima nositelj je više predmeta, kao i dva predmeta
na poslijediplomskom doktorskom studiju “Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo,
prehrambena tehnologija i nutricionizam” Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Objavila je 45 znanstvenih radova, 19 radova je zastupljeno u bazama podataka
Current Contents i Science Citation Index Expanded, 14 u drugim indeksiranim časopisima i
12 radova je objavljeno u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova te tri
stručna rada, sudjelovala je na 50-ak međunarodnih znanstvenih skupova. Koautorica je
sveučilišnog priručnika “Likopen u rajčici – svojstva, stabilnost i značaj u prehrani” te e-
priručnika “Upravljanje kvalitetom hrane”. Pod njenim voditeljstvom obranjena su dva
doktorska rada. Bila je mentorica na završnim i diplomskim radovima, znanstvenim
magistarskim, završnim specijalističkim, stručnim magistarskim te studentskim radovima koji
su nagrađeni Rektorovom nagradom.

Članica je Hrvatske mljekarske udruge, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa,
biotehnologa i nutricionista te je više godina članica uređivačkog odbora znanstveno-
stručnog časopisa Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i
nutricionizam. Članica je Vijeća za praćenje stanja u poljoprivredno prerađivačkom sektoru
prehrambene industrije pri Ministarstvu poljoprivrede te je predsjednica Znanstvenog vijeća
Hrvatske agencije za hranu.

Na Fakultetu je bila predsjednica Odbora za osiguranje kvalitete, članica Odbora za
studentske radove, Odbora za udžbenike, priručnike i skripta te Odbora za diplomske radove.
Od 2007. godine bila je prodekanica za nastavu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta,
predsjednica Odbora za nastavu i članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. Na
Sveučilištu u Zagrebu bila je članica Rektorskog kolegija u širem sastavu, Vijeća biotehničkog
područja te nekoliko radnih skupina i povjerenstva, a od 2013. godine predsjednica je
Odbora za upravljanje kvalitetom. Od 2011. godine prof. dr. sc. Mirjana Hruškar bila je
dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar je dobitnica Godišnje nagrade za znanstveno-istraživački
rad Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu i Priznanja
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za dugogodišnju uspješnu suradnju i izvanredan
doprinos na promicanju visokog obrazovanja, znanosti i struke.
Udana je i majka jednog sina.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/190205?autor=190205