prof. dr. sc. Pere Sikavica

Prof. dr. sc. Pere Sikavica rođen je 9. prosinca 1946. godine u Baškoj Vodi. Osnovnu i srednju školu završio je u Makarskoj, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1969. godine. Na istom je Fakultetu magistrirao 1974. godine i doktorirao 1979. godine. Od 1970. do 1971. bio je zaposlen kao ekonomist na Radio-televiziji Zagreb, a od 1971. pa do listopada 2012. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent, a od 1980. godine u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. U zvanje redovitog profesora izabran je 1986. godine, a Odlukom Senata Sveučilišta u prosincu 1997. godine izabran je u redovitog profesora u trajnom zvanju.

Tijekom svojeg 42-godišnjeg radnog vijeka na Fakultetu predložnik je pružio izniman znanstveni doprinos cjelokupnom razvoju znanstvene grane organizacije i menadžmenta, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u široj regiji. Postavio je temelje i stvorio preduvjete za daljnji razvoj teorije i prakse organizacije i menadžmenta u Republici Hrvatskoj, s ciljem njezina približavanja najboljoj svjetskoj praksi.

U svojoj bogatoj karijeri razvio je i bio nositelj niza kolegija na dodiplomskim, preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima širom Republike Hrvatske, pri čemu posebice treba istaknuti dugogodišnja nositeljstva na kolegijima Organizacija, Poslovna organizacija, Dizajniranje organizacije, Menadžment, Poslovno odlučivanje i Upravljanje poslovnim procesima. Značajan doprinos hrvatskoj znanosti pružio je i kao voditelj nekolicine znanstvenih projekata te voditelj i suradnik na preko 30 projekata, elaborata i studija za gospodarske subjekte.

Predložnik je osnovao i bio je dugogodišnji voditelj znanstvenog i specijalističkog poslijediplomskog studija „Organizacija i menadžment“ na kojem je, kroz 19 generacija studenata, izravno utjecao na obrazovanje i usavršavanje više od 1.000 hrvatskih menadžera. Prof. dr. sc. Pere Sikavica također je bio mentor na većem broju doktorskih disertacija, magistarskih i specijalističkih radova, čime je pružio značajan doprinos i u razvoju nekolicine generacija hrvatskih znanstvenika.

Tijekom svoje karijere predložnik je objavio veći broj radova, pri čemu posebno treba izdvojiti 14 knjiga, od kojih tri samostalno, ali i spomenuti veliki broj znanstvenih radova i referata objavljenih u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je s prilozima na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i svijetu (Austrija, Litva, Meksiko, Poljska, Singapur, SAD, Švedska, Velika Britanija, Kina itd.). U sklopu znanstvene suradnje boravio je i znanstveno se usavršavao na međunarodno priznatim institucijama kao što su Univarsität Rostock, University of Pitsburgh, University of Kentucky i Stoke of Trent College.

Za svoja znanstvena dostignuća i znanstveno-istraživački rad dobio je brojna priznanja, među kojima posebice treba istaknuti da je za objavljene znanstvene radove, koji predstavljaju izvorni znanstveni doprinos, četiri puta (1980., 1997., 2008. i 2012.) primio nagradu „Dr. Mijo Mirković“. Odlukom predsjednika Republike, 1997. godine odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića za razvoj gospodarstva.

Član je Hrvatskog društva ekonomista i European Council for Small Business (ECBS). U razdoblju od 1994. do 1996. obnašao je dužnost dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je u više mandata pročelnik Katedre za organizaciju i management Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 1994. do 2005. bio je član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske. Njegov znanstveni interes obuhvaća područje organizacije u najširem smislu riječi, a u sklopu toga područje poslovne organizacije, menadžmenta i poslovnog odlučivanja posebno.

Popis radova

Knjige i udžbenici

 1. Sikavica, P., Hunjak, T., Begičević Ređep, N., Hernaus, T. (2014.), Poslovno odlučivanje, Školska knjiga, Zagreb, 569 str.
 2. Sikavica, P. (2011.), Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 874 str.
 3. Sikavica, P., Hernaus, T. (2011.), Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi, Novi informator, Zagreb, 687 str.
 4. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N. (2008.), Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 879 str.
 5. Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki Vokić, N. (2008.), Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i izazovi, Školska knjiga, Zagreb, 676 str.
 6. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. (2004.), Menadžment – Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj, Masmedia, Zagreb, 451 str.
 7. Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P. (ur.) (2001.), Leksikon menedžmenta, Masmedia, Zagreb, 775 str.
 8. Sikavica, P., Novak, M. (1999.), Poslovna organizacija, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Informator, Zagreb, 946 str.
 9. Sikavica, P. (ur.) (1999.), Poslovno odlučivanje, 2. izdanje, Informator, Zagreb, 366 str.
 10. Sikavica, P., Skoko, H., Tipurić, D., Dalić, M. (1994.), Poslovno odlučivanje: teorija i praksa donošenja odluka, Informator, Zagreb 238 str.
 11. Sikavica, P., Novak, M. (1993.), Poslovna organizacija, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Informator, Zagreb, 643 str.
 12. Sikavica, P., Novak, M. (1992.), Poslovna organizacija, Informator, Zagreb, 460 str.
 13. Sikavica, P. (1991.), Modeliranje organizacijske strukture poduzeća, Informator, Zagreb, 116 str.
 14. Sikavica, P. (1990.), Organizacija poduzeća, Birotehnika, Zagreb, 175 str.
 15. Novak, M., Sikavica, P. (1988.), Problemi u sistemu organizacije društvenog rada, Informator, Zagreb, 158 str

Odabrani članci (od 1994. godine

 1. Sikavica, P. (2008.), Organizacija koja uči, Informator – male stranice Informatora, br. 5627, str. 7-8.
 2. Sikavica, P. (2008.), Upravljanje znanjem, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 1, str. 185-187.
 3. Sikavica, P. (2008.), Organiziranje kao funkcija menadžmenta, Računovodstvo i financije, br. 3, str. 133-137.
 4. Sikavica, P. (2008.), Centralizacija i decentralizacija: vječna dvojba svake organizacije, Računovodstvo i financije, br. 12, str. 183-186.
 5. Sikavica, P. (2008.), Kritički osvrt na teorije vodstva, Informator, Zagreb, br. 5632, str. 7-8.
 6. Sikavica, P. (2008.), Upravljanje znanjem, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 1, str. 185-187.
 7. Sikavica, P. (2007.), Novi pristupi vodstvu, Informator, Zagreb, br. 5605, str. 615-616.
 8. Sikavica, P. (2007.), Što je to vodstvo?, Računovodstvo i financije, Zagreb, br. 11, str. 169-175.
 9. Sikavica, P. (2007.), Menadžment – umjetnost, znanost ili vještina, Uvodnik, Informator, Zagreb, br. 5597, str. 1-2.
 10. Bahtijarević Šiber, F., Sikavica, P. (2003.), Skica za profil managera hrvatskih poduzeća – rezultati istraživanja, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, br. 5, str. 156-163.
 11. Bahtijarević Šiber, F., Sikavica, P. (2003.), Neki aspekti položaja i načina rukovođenja žene managera u hrvatskim poduzećima – empirijska analiza, Slobodno poduzetništvo, Zagreb, br. 9, str. 184-193.
 12. Sikavica, P. (2001.), Utjecaj teorije kaosa i postmoderne organizacije na organizaciju banaka, VI. međunarodna konferencija o bankarstvu i poduzetništvu, TEB, 18-20. listopada, Zagreb-Opatija, str. 1-23.
 13. Bebek, B., Sikavica, P. (2000.), Multidimensional Evaluation in Informative Technology Management W.R.To., Leveraging International Opportunities, Bitworld 2000 – Business Information Management – International Conference, 1-4. lipnja, Universidad Iberoamericano, Mexico City
 14. Sikavica, P. (2000.), Izazovi u organizaciji banaka za 21. stoljeće, V. međunarodna konferencija o bankarstvu i poduzetništvu, TEB, 2-4. studenog, Zagreb-Opatija, str. 1-20.
 15. Sikavica, P. (1999.), Reinženjering poslovnih procesa i promjena u organizaciji banaka, 4. međunarodna konferencija „Organizacija i efikasnost banaka na razmeđu milenija“, 20-22. listopada, Zagreb-Opatija
 16. Buble, M., Sikavica, P. (1999.), Realisation of Management Functions in the Process of Transition, Fifth Annual Conference on The Impact of Transformation on Individuals, Organizations, Society Centre for Research into east European Business and Other Transforming Economics, Buckinghamischire Business School, Buckinghamischire, str. 315-331.
 17. Sikavica, P., Bebek, B. (1999.), The Recent Trends in the Organization for 21st Century and Risk Management in Small Countries Enterprises (Croatian Experince), Session II, Risk Management in Business, The Third International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management, Stockholm University, 14-16. lipnja, Stockholm
 18. Sikavica, P., Bebek, B., Bahtijarević-Šiber, F. (1998.), The Organizational Forms and Principles for the 21st Century, 3rd International Conference on Management (ICM 98), Management for the 21st Century, 25-28. srpnja, Shanghai
 19. Sikavica, P., Bebek, B. (1997.), Macroeconomic Modelling: Learning Models, International Conference Transition, Polska Akademia nauk, System Research Institute, 18-21. rujna, Warsaw
 20. Sikavica, P. (1997.), Corporate Governance and Decision Making: A Case Study. U knjizi: Restructuring Eastern Europe – The Macroeconomics of the Transition Process, Edward Ekgar, Chaltenham, str. 29-41.
 21. Bebek, B., Sikavica, P. (1997.), Organisational Principles of European Intergration, International Minds, The Quaterly Journal of Psychological Insight into International Affairs, London, 7(3), str. 11-13.
 22. Buble, M., Dulčić, Ž., Galetić, L., Sikavica, P. (1997.), Determining the business strategy of the new Croatian entrepreneurs: an empirical research. U: Zavadskas, E., Sloan, B., Kaklauskas, A. (ur.), Property valuation and investment in Central and Eastern Europe during the transition to free economy, Vilnius, str. 75-84.
 23. Sikavica P., Bebek, B. (1996.), Managerial Decision Making (Experience in Croatia), The Seventh Annual ENDEC World Conference on Entrepreneurship NTU-Entrepreneurship Development Centre, 5-7. prosinca, Singapore, str. 636-645.
 24. Sikavica, P. (1996.), Management Approach – Similarities and Differences between American and Croatian Managers, Tourism and Hospitality Mangement, 2(1), WIFI Ostereich, Wirtschaftskammer, Wien/Opatija, str 157-177.
 25. Sharma, S., Sikavica, P. (ur.) (1995.), Zbornik radova Međunarodne konferencije „Restrukturiranje gospodarstva u tranziciji“, 7-9. studenog, Zagreb
 26. Sikavica P. (1994.), Management in Croatia Companies, Asian Journal of Economics and Social Studies, 13(3), str. 205-221.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/43101?autor=43101