Prof. emer. dr. sc. Stipe Botica

Rođen u Otoku Dalmatinskom 23. veljače 1948. gdje je završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju u Sinju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je i diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti(A predmet) te latinski jezik i rimsku književnost(B predmet). Na istom je Fakultetu upisao poslijediplomski studij iz književnosti i magistrirao, obranom teme „Filip Grabovac i njegovo književno djelo”(1979). Doktorsku disertaciju „Književno djelo Luke Botića (Veze usmene i pisane književnosti hrvatskoga romantizma)” obranio je 1986.

Radio je neko vrijeme kao srednjoškolski profesor, a od 1984. kao asistent na Katedri za usmenu književnost pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od listopada 1987. docent je na istoimenoj katedri, a od siječnja 1992. izvanredni profesor. Uz rad na matičnom Fakultetu, od 1988. do 1992. radio je kao ugovorni profesor, tri godine kao lektor i jedan semestar kao gost-profesor na Karl-Franzens Universität Graz. Bio je pozvani gost-profesor i predavač na svim filozofskim fakultetima u zemlji te u inozemstvu: Maribor, Pečuh, Budimpešta, Mostar, Ljubljana, Krakov, Pariz, Skopje.

Tijekom Domovinskog rata, od kolovoza 1991, bio je koordinator za društvene i humanističke fakultete i umjetničke akademije pri Operativnom štabu Sveučilišta u Zagrebu za rad sveučilišnih institucija u otežanim (ratnim) okolnostima.

U akademskim godinama 1992/93. i 1993/94. obnašao je dužnost prodekana za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je, po tom, dekan na Filozofskom fakultetu u dva mandatna razdoblja: od akademske godine 1994/95. do 1997/98, i naposljetku prodekan za financijska i organizacijska pitanja od akademske godine 1998/99. do 1999/2000.

Od ožujka 1997. izabran je u zvanje redovitog profesora. U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 15. svibnja 2002. godine. Dugogodišnji je predstojnik Katedre za hrvatsku usmenu književnost na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. član je Odbora za znanstveni, stručni i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu.

Član je nekoliko stručnih udruga, a od 1993. do 1998. hrvatski predstavnik u predsjedništvu Međunarodnog komiteta folklorista i etnologa. Od 2000. do 2004. obnašao je dužnost voditelja Zagrebačke slavističke škole – Hrvatskog seminara za strane slaviste. Od 2004. do 2006. godine bio je predsjednik povjerenstva za Nematerijalnu hrvatsku kulturnu baštinupri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, a od 2006. do 2007. član istoga povjerenstva. Od 1995. do 2008. predsjednik Upravnog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, a taj mandat mu je 1. kolovoza 2009. produžen za sljedeće četiri godine. Od 1995. do 2004. bio je predsjednik Upravnog vijeća Visoke učiteljske škole u Petrinji.

Godine 2005. osmislio je i uredio Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji od 2008. ima trajnu dopusnicu. U akademskim godinama 2006/2007. i 2008/2009. pročelnik je Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2007. godine član je Odbora za dodjelu državne nagrade „Ivan Filipović”. U razdoblju od 2007. do 2011. godine bio je predsjednik Hrvatskoga filološkog društva. Od 2008. do 2011. godine član je Povjerenstva za knjigu i nakladništvo Ministarstva kulture Republike hrvatske. Od ožujka 2007. član Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, a od studenog 2008. godine potpredsjednik je istoga Povjerenstva.

U lipnju 2012. na Godišnjoj skupštini Hrvatskoga filološkoga društva izabran je za predsjednika Organizacijskog odbora Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, koji je od 10. do 13. rujna 2014. održan u Vukovaru i Vinkovcima. Od 2014. godine potpredsjednik je Matice hrvatske, a na Glavnoj skupštini Matice hrvatske održanoj u Rijeci 16. lipnja 2018. godine, izabran je za njezina predsjednika.

Za svoj rad dobio je više odličja, priznanja i zahvalnica, među ostalima i medalju rada (1984) i nagradu za stručni i znanstveni rad s likom Ruđera Boškovića (1995). Za sveukupni znanstveni i nastavni rad dobio je najvišu fakultetsku nagradu, Povelju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2012). Od književnih nagrada najprestižnija je nagrada Judita Društva hrvatskih književnika za knjigu Biblija i hrvatska tradicijska kultura (2012) kao „najbolja knjiga o hrvatskoj književnoj baštini u 2011.”. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti njegovoj je knjizi Povijest hrvatske usmene književnosti (2013) dodijelila „nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2013. za područje književnosti”. Ista knjiga je 27. rujna 2014. dobila Juditu kao „najbolja knjiga o hrvatskoj književnoj baštini u 2013. godini”.

Temeljna je djelatnost prof. dr. sc. Stipe Botice nastavni rad na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Pored toga raznolika i plodna stručna i znanstvena djelatnost koja se ogleda i u tiskanim djelima i sudjelovanjima na uglednim znanstvenim skupovima.

U nastavnom, znanstvenom i stručnom radu pretežito se bavi kroatističkim temama iz povijesti hrvatske književnosti i kulture, posebice usmene književnost i tradicijske kulture, interakcije biblijskih tema i kulture te raznih tema iz kulturne antropologije. Njegov je rad usmjeren i na interakciju raznih vidova kulture, interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti u povijesnom tijeku književnosti i kulture.

Znanstvena i stručna bibliografija prof. dr. sc. Stipe Botice 1983–2018

Autorske knjige

 • Luka Botić. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989. – 127 str.
 • Filip Grabovac. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1990. – 106 str.
 • Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. Zagreb:Školska knjiga, 1995. – 303 str.
 • Biblija i hrvatska kulturna tradicija. Zagreb:vlast. nakl., 1995. – 135 str.
 • Lijepa naša baština: književno-antropološke teme. Zagreb:Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. – 218 str.
 • Suvremeni hrvatski grafiti. Zagreb:P.I.P. Naklada Pavičić, 2000. – 230 str.
 • Andrija Kačić Miošić. Zagreb – Split: Školska knjiga – Filozofski fakultet ; Zbornik Kačić 2003. – 330 str.
 • Novi hrvatski epitafi. Zagreb: Školska knjiga, 2007. – 351 str.
 • Suvremeni hrvatski grafiti. Zagreb:P.I.P. Naklada Pavičić, 2010. (2., nadopunjeno izdanje) – 400 str.
 • Biblija i hrvatska tradicijska kultura. Zagreb: Školska knjiga, 2011. – 365 str.
 • Povijest hrvatske usmene književnosti. Zagreb:Školska knjiga, 2013. – 549 str.

Priređivačke knjige

 • Biserno uresje. Izbor hrvatske usmene ljubavne poezije. Zagreb:Mladost, 1990. (1. izdanje); Zagreb: Školske novine, 1994. (2. izdanje); Zagreb: Alfa, 1998. (3. izdanje)
 • Luka Botić: djela.Split:Splitski književni krug, 1990.
 • Usmene lirske pjesme. Zagreb:Matica hrvatska, 1996.
 • Razgovor ugodni naroda slovinskoga / Andrija Kačić Miošić. Vinkovci: Riječ, 1999.
 • Luka Botić: izabrana djela. Vinkovci: Riječ, 2000.
 • Razgovor ugodni naroda slovinskoga / Andrija Kačić Miošić. Predgovor i rječnik nepoznatih riječi Stipe Botica; komentari Josip Vončina. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
 • Kad ti kuća gori, a ti se ogrij. Zbirka poslovica Bartula Matijace. Zagreb: P.I.P. Naklada Pavičić, 2007.
 • Hrvatske narodne pjesme [sakupio] Mihovil Pavlinović. Knjiga prva. Split: Splitski književni krug, 2007.
 • Hrvatske narodne pjesme [sakupio] Mihovil Pavlinović. Knjiga druga. Split: Splitski književni krug, 2008.
 • Narodne poslovice / izabrao i poredao po sadržaju Mate Ujević.Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Naklada Juričić, 2011.

Uredničke knjige

 • Za slobodu i pravicu: Stjepan Sulimanac – naš Štefina. Zagreb: Hrvatska demokratska zajednica, 1999. (u suuredništvu sa Suzanom Leček)
 • Zbornik Zagrebačke slavističke škole: trideset godina rada (1972-2001). Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2001.
 • Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2001. Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2002.
 • Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002. Radovi s XIII. međunarodnoga slavističkoga kongresa, Ljubljana 15.–19. kolovoz 2003. Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2003.
 • Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2003. Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2004.
 • Leksikon Sinjske alke. Zagreb – Sinj: Matica hrvatska – Viteško alkarsko društvo Sinj, 2015.
 • Šesti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova. Prvi svezak. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2016. (u suuredništvu s Davorom Nikolićem, Josipom Tomašić i Ivanom Vidović Bolt)
 • Šesti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova. Drugi svezak. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2018. (u suuredništvu s Davorom Nikolićem, Josipom Tomašić i Ivanom Vidović Bolt)
 • Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2018. (u suuredništvu s Marijom Malnar Jurišić, Davorom Nikolićem, Josipom Tomašić i Ivanom Vidović Bolt)

Znanstveni radovi

 • Atributi Botićeve Bijedne Mare : Stilistički prilog hrvatskom književnom romantizmu. Umjetnost riječi, 27/3(1983) : 127 – 133.
 • Značajke pripovijesti i kroničkih struktura u Grabovčevu `Cvitu`. Kačić, 15(1983) : 147 – 188.
 • Botićev stvaralački suodnos s usmenom književnošću. RadoviZavodazaslavenskufilologijuFilozofskogfakultetauZagrebu, 21(1986) : 33 – 56.
 • Usmenoknjiževna teorija i praksa preporodnog doba. Godišnjak Instituta za književnost, 16(1987) : 29 – 49.
 • Stvaralačko-izražajni zaokret prema romantičarskoj metaforizaciji. Umjetnost riječi, 32/ 3(1988) : 247 – 258.
 • Izvorna rodoljubna motivika Grabovčeva ´Cvita`. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 23(1988) : 77 – 84.
 • Književno djelo Luke Botića u književnoj povijesti i kritici. Croatica, 19/30(1988) : 61 – 77.
 • Duhovni motivi Grabovčeva Cvita razgovora.Zadarska revija, 38/1-2(1989) : 61 – 69.
 • Kroničke strukture Grabovčeva Cvita. Utjecaj nekih starijih povijesnih izvora. Forum, 29/7-8(1990) : 200 – 213.
 • Lirsko načelo u „senjskim pjesmama“ Erlangenskog rukopisa. Zadarska revija, 39/4(1990) : 425 – 432.
 • Pjesme o Senjanima u Erlangenskom rukopisu iz 1720. godine. Senjski zbornik, 17(1990) : 143 – 162.
 • Vile u hrvatskoj mitologiji. Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 25(1990) : 29 – 40.
 • Odisejski motivi u hrvatskoj usmenoj književnosti. Mosorskavila, 1(1991) : 69 – 80.
 • Mitološki slojevi hrvatske usmene književnosti. Croatica, 23-24/ 37-38-39(1993) : 69 – 76.
 • Tipološki modeli starije kajkavske usmene poezije. Dani hvarskog kazališta, 19(1993) : 43 – 50.
 • Sisačka bitka u hrvatskoj književnosti. U Sisačka bitka 1593. ur. Ivo Goldstein i Milan Kruhek. Zagreb – Sisak: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za suvremenu povijest; Povijesni arhiv,1994. 255 – 270.
 • Biblijski izvori hrvatske tradicijske kulture. Književna smotra, 26/92-94(1994) : 197 – 202.
 • Hrvatske usmene priče (bajke) u biblijskom kontekstu. Umjetnost riječi, 38/2(1994) : 79 – 95.
 • Narodna književnost i kultura u Ježićevoj Hrvatskoj književnostiUZnanstveni i književni rad Slavka Ježića : zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja : Zagreb-Zadar, 19.-22. listopada 1995. ur. Tihomil Maštrović. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.], 1997. 39 – 48.
 • Milan Begović i hrvatska tradicijska kultura. U Zbornik radova sa skupa Milan Begović i njegovo djelo, ur. Josip Ante Soldo. Vrlika : Sinj : Općina Vrlika ; Matica hrvatska, Ogranak, 1997. 221 – 234.
 • Novi zapisi hrvatske usmene književnosti i tradicijske kulture : zapisivačka praksa i stručna valorizacija. Croatica, 27/45-46(1997) : 225 – 246.
 • *Referat podnesen na XII. Kongresu slavista u Krakovu 1.listopada 1998.
 • Tipološki modeli hrvatske usmene književnosti u 18. stoljeću. U Prvihrvatskislavističkikongres : zbornikradova. 2 / ur. Stjepan Damjanović. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1997. 99 – 107.
 • Grabovčevo djelo u suodnosu s usmenom/pučkom književnosti i Kačićem“ . U Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture : [zbornik radova sa skupa] / ur. Neven Strukan. Vrlika – Sinj : Poglavarstvo grada : Matica hrvatska ; Matica hrvatska, 1998. 103 – 112.
 • Hrvatska dobrovolja (napitnice, zdravice, popijevke).UFranjo Fancev : književni povjesničar i filolog : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Zadar, 20.-22. ožujka 1997. ur. Tihomil Maštrović. Zagreb – Zadar : Hrvatski studiji Sveučilišta : Filozofski fakultet : Hrvatsko filološko društvo : Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU ; Filozofski fakultet : Hrvatsko filološko društvo, 1998. 139 – 146.
 • Die Bibel und die kroatische Kulturtradition. U Interpretation of the Bible = Interpretation der Bibel = Interprétation de la Bible = Interpretacija Svetega pisma : Mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pisma, ur. Jože Krašovec. Ljubljana – Sheffield :
 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Sheffield Academic Press, 1998. 1701-1713.
 • * Referat podnesen na International Symposium on the Interoretatuion of the Bibel 19. rujna 1996.
 • Pasionska baština u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, posebice u usmenoj književnosti. Croatica Christiana Periodica, 24(1998) : 91 – 106.
 • Biblija i hrvatska kulturna tradicija. U Popularna srijeda : zbornik radova , ur. Stojan Vrljić, Mostar – Split : Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest : Pedagoški fakultet ; Logos, 1999. 11 – 20.
 • O ulozi i perspektivama hrvatskih folklorističkih istraživanja na početku novoga milenija. Slavistická folkloristika, 1-2(1999) : 10 – 11. (u suautorstvu s Ljiljanom Marks i Ivanom Lozicom)
 • Kontinuitet hrvatske usmene književnosti, U Umijeće interpretacije : zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša, ur.DunjaFališevac i KrešimirNemec. Zagreb : Matica hrvatska, 2000. 143 – 158.
 • Albert Haler i hrvatska kulturna tradicija, U Albert Haler : književnik povijesničar, teoretičar i estetičar, zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb, Dubrovnik, 29.-30. travnja 1999. ur. Tihomir Maštrović. Zagreb : Hrvatski studiji [etc.], 2000. 87 – 96.
 • Novi pogledi na djelo Andrije Kačiča Miošiča, U B’ulgari i H’rvati prez vekovete : Andrija Kačič Miošič i B’lgarite : Konferencijata, provedena v Sofijskij universitet “Sveti Kliment Ohridski” na 28.05.1998 g., ur. Rumjana Božsilova, Veselina Dimova, Snežana Rakova. Sofija: Gutenberg, 2000. 42 – 64.
 • Hrvatske jurjevske narodne pjesme (po zapisima iz naših dana). UO kraljevstvu nebeskom – novo i staro :, zbornik radova u čast Bonaventure Dude u povodu 75. rođendana i 50 godina svećenstva = De regno coelorum – nova et vetera : liber miscellaneus in honorem Bonaventurae Duda in occasione XV lustri et X lustri sacerdotii., ur. Mario Cifrak, Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. 471 – 488.
 • Hrvatska usmena književnost i tradicijska kultura danas.U Prvo slovensko-hrvaško slavistično srečanje = Prvi hrvatsko-slovenski slavistički skup : zbornik referatov s Prvega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, ki je bilo v Novigradu od 25. do 27. marca 1999 / ur. Vesna Požgaj Hadži, Ljubljana : Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze, 2001. 89 – 97.
 • Tema križa u hrvatskom književnom prosvjetiteljstvu. U Muka kao nepresušno nadahnuće kulture = Passion une source inepuisble de l’inspiration en culture : zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija, ur. Jozo Čikeš, Zadar – Preko : Pasionska baština, 2001. 53 – 71.
 • Biblijske teme u hrvatskoj usmenoj književnosti. U Religijske teme u književnosti : zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 9. prosinca 2000. ur. Ivan Šestak, Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2001. 84 – 93.
 • Grafiti i njihova struktura. Umjetnost riječi, 45/1(2001) : 81 – 90.
 • Transformacija hrvatske usmene lirike – tragovi renesanse u novijim zapisima.U Drugi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. 2, ur. Dubravka Sesar, Ivana Vidović Bolt, Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Filozofski fakultet 2001. 495 – 506.
 • Mit i hrvatske narodne bajke. U Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 3, Osijek, 15. – 16. ožujka 2001. : bajke od davnina pa do naših dana, ur. Ana Pintarić, Osijek : Pedagoški fakultet, Matica hrvatska Osijek, 2001. 7 – 15.
 • Ugarske teme u djelima hrvatskih književnih prosvjetitelja. U Croato-Hungarica : uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza = a horvat-mahyar tortenelmi kapesolatok 900 eve alkalmabol sv. 1, ur. Jauk-Pinhak, Milka ; Csaba, Kiss Gy. ; Istvan, Nyomarkay. Zagreb : Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska, 2002. 315 – 323.
 • Hrvatske usmene basne u suvremenim zapisimaUZbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 4 – Basne, (4. travnja 2002. godine), Osijek 2002. ur. Ana Pintarić, Osijek : Pedagoški fakultet, 2003. 61 – 78. (suautorstvo s Evelinom Rudan)
 • Usmenoknjiževni fragmenti u Andrićevim Znakovima pored puta. U Zbornik Ivo Andrić i njegovo djelo, ur. Šimun Musa, Mostar : Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2003. 57 – 68.
 • Suvremeni hrvatski grafiti. UZbornik referatov z Drugega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, ki je bilo v Šmarjeških Toplicah od 5. do 6. aprila 2001.ur Vesna Požgaj Hadži, Ljubljana : Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, 2003. 231-242.
 • Trajno živa usmenoknjiževna baština. Narodna umjetnost. 42/2 (2005) : 127 – 154.
 • Kačićev životopis i Elementa peripathetica, U Spomen-spis povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, ur. Jozo Džambo et al, Zagreb: Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije – Visoko, 2004. 57 – 65.
 • Hrvatska tradicijska kultura i Stari zavjet. U Stari zavjet vrelo vjere i kulture : zbornik radova Interdisciplinarnog međunarodnog simpozija, Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003. ur. Ivan Šporčić,
 • Rijeka – Zagreb: Teologija u Rijeci; Biblijski institut, 2004. 584 – 951.
 • Mediteransko obilježje hrvatskih usmenih lirskih pjesama. U Na brzu ruku skupljeni skup : [u spomen pokojnomu Ivanu Slamnigu (1930.-2001.) – bez ikakve obljetničke i ine prilike : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Budimpešta 6.-7. studeni 2003.) ur Stjepan Lukač, Budimpešta: Hrvatska samouprava Budimpešte, 2005. 191 – 198.
 • Hrvatska usmenoknjiževna baština u suvremenim zapisima. HUM 1(2006) : 31 – 58.
 • Andrija Kačić Miošić i narodna pjesma. U Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. – 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu, ur. Dunja Fališevac, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007. 143 – 148.
 • Književnost dinarskoga etnokulturnog sloja. UDalmatinska zagora : nepoznata zemlja, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 4. rujna – 21. listopada, ur. kataloga Vesna Kusin, Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2007. 377 – 382.
 • Tri starozavjetne gracije (Sara, Judita, Estera) i hrvatska tradicijska kultura. U Poslanje filologa: zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović, Zagreb: FF press, 2008. 487 – 496.
 • Gospa Sinjska vizijom pučkog pjesnika: Teška povijest roda hrvatskoga za vrijeme zuluma turskoga. Gospa Sinjska 36(2009) : 19 – 24. (suautorstvo s Davorom Nikolićem)
 • Biblijski slojevi u hrvatskoj usmenoj književnosti, U Biblija – knjiga Mediterana par exellence : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna u Splitu, ur.MarijanVugdelija, Split : Književni krug Split, 2010. 571 – 584.
 • Sto godina od Maretićeve knjige Naša narodna epika. Croatica et Slavica Iadertina, 6/6(2010) : 217-227.
 • Molitvene pjesme i pučki književni fenomen. U Sedmi Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Dr. fra Stanko Petrov – hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik : zbornik radova izlaganih dne 29. rujna do 1. listopada 2011. u Metkoviću, Pločama, Opuzenu i Humcu/Ljubuškomur. Stjepan Šešelj, Opuzen – Neum – Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ;  Ogranak Matice hrvatske; Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, 2012. 23 – 34.
 • Predajno u Travničkojhronici. HUM 8(2012) : 82 – 102.
 • Antitetički parovi visoko – nisko u Bibliji i hrvatskoj tradicijskoj kulturi/usmenoj književnosti.Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. knj. 2, ur. Marija Turk, Ines Srdoč-Konestra. Rijeka: Filozofski fakultet, 2012. 541 – 549.
 • Suvremeni pripovjedački repertoari predaja. U A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu priredile Marija Turk, Maja Opašić, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo, 2013. 263 – 274. (suautorstvo s Evelinom Rudan)
 • Frangešove teze o hrvatskoj usmenoj književnosti, U Zbornik o Ivi Frangešu : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb/Trst, 19. – 21. travnja 2012. glavni urednik Tihomil Maštrović, Zagreb : Osijek – Pula – Zadar : Hrvatski studiji Sveučilišta : Filozofski fakultet Sveučilišta : Hrvatsko filološko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera ; Filozofski fakultet Sveučilišta ; Sveučilište, 2013. 333 – 346.
 • Štrige su žive, a vile odavno mrtve ili o narativnoj plodnosti likova u usmenim predajamaU Vita Litterarum Studiis Sacra : zbornik u čast Radoslavu Katičiću, ur. Mislav Ježić, Ivan Andrijanić, Krešimir Krnic. Zagreb : Filozofski fakultet, 2014. 349 – 369. (suautorstvo s Evelinom Rudan )
 • Pavao Pavličić o epskom pjesništvu. U Kućaodknjiga : zbornikradovaupovodu 70. rođendnaPavlaPavličića. ur. Cvijeta Pavlović. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. 201 – 210.
 • Tradicijska verbalna kultura i njezini dometi. UŽivot mora biti djelo duha : zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar, ur. Zrinka Kovačević i Ivana Vidović Bolt, Zagreb : Disput, 2017. 55 – 68.
 • Zajačkalo serce pod oblokom. U Šesti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova. Drugi svezak, ur. Stipe Botice et al., Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2018. 999 – 1010.
 • Koncept povijesti hrvatske usmene književnosti u 21. stoljeću. U Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu, ur. Stipe Botica et al., Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2018. 13 – 26

Stručni članci

 • Antičko naslijeđe u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika u pripremnom stupnju srednjoškolskog obrazovanja. Živa antika 34/1-2(1984) : 273 – 280.
 • Značajke bunjevačke usmene poezije.Radovi zavoda za slavensku filologiju 20(1985) : 27 – 36.
 • Nekoliko napomena o Botićevu jeziku i stilu. Jezik 34/2(1986) : 33 – 39.
 • Vukovo djelo u hrvatskoj periodici. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 22(1987) : 39 – 49.
 • Povijest usmenoknjiževne lirike. Zadarska revija 37/5-6(1988) : 263 – 267.
 • Usmena književnost na tlu Međimurja. Narodna umjetnost 26(1989) : 273 – 274.
 • Muslimanska usmena balada. Narodna umjetnost 26(1989) : 277 – 278 .
 • Suodnosi Grabovca i Kačića u slijedu usmene književnosti. Kačić 21-22(1989) : 23 – 62.
 • Božićni običaji Sinjske krajine. Cetinska vrila 1/1(1993) : 3 – 8.
 • Pokladni i uskrsni običaji Sinjske krajine.CetinskA vrila 1/2(1993) : 15 – 18.
 • Hrvatska usmena književnost (povijesni pregled). Radovi Zavoda za slavensku filologiju 28-29(1993/94) : 1 – 7.
 • Biblija i hrvatska tradicijska kultura, U Popularna srijeda: zbornik radova, ur. Stojan Vrljić, Mostar – Split : Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest; Pedagoški fakultet ; Logos, 1999. 11 – 17.
 • Narodni slavonski običaji Luke Ilića Oriovčanina [Dodatak].U Narodni slavonski običaji sabrani i popisani po Luki Iliću Oriovčaninu. Pretisak Oriovčaninova djela iz 1846. “Narodni Slavonski običaji”, Novska: Gradsko poglavarstvo, 1997. 5 – 9.
 • Pogovor. Šime Šugar Ivanov, Pjesme, Kolan: Župni ured, 1997. 183 – 185.
 • Ante Sekulić : Hrvatska preporodna književnost u ugarskom Podunavlju do 1918. Iz recenzije. Korabljica Prinosi za povijest književnosti u Hrvata8/4(1998) : 46.
 • Ante Sekulić : Književnost podunavskih Hrvata u 20 stoljeću. Iz recenzije. Korabljica Prinosi za povijest književnosti u Hrvata 8/4(1998) : 47.
 • Jonkeovo shvaćanje usmene (narodne) književnosti. Znanstveni skup o Ljudevitu Jonkeu, 5.12.1997. Zagreb – Karlovac. Svjetlo, 1(1998) : 98 – 102.
 • Grabovčevo djelo u suodnosu s usmenom/pučkom književnosti i Kačićem. U Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture : [zbornik radova sa skupa] ur. Neven Strukan, Vrlika – Sinj : Poglavarstvo grada : Matica hrvatska ; Matica hrvatska, 1998. 103 – 112.
 • Matićevo kritično izdanje Grabovčeva Cvita. U Tomo Matić : književni povjesničar i filolog : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb-Osijek-Zadar, 20.-24. travnja 1998. ur. Tihomil Maštrović. Zagreb : Hrvatski studiji [etc.], 1998. 161 – 166.
 • Pasionska baština u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, posebice u usmenoj književnosti. U Pasionska baština 1998., Međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture (26.-29. 03. 1998. ; Hvar i Korčula) Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija : Pasionska baština 1998. 291 – 301. *isto u Pasionska baština u hrvatskoj tradicijskoj kulturi, posebice u usmenoj književnosti. Croatica Christiana periodica 22/42 (1998) : 91 – 106.
 • Hrvatska usmena književnost iz BiH u zapisima studenata kroatistike Pedagoškog fakulteta u Mostaru. Motrišta16, (2000) : 101 – 124.
 • Narodne pjesme iz Kijeva u Pavlinovićevoj zbirci. U Zbornik radova i pjesama : Kijevski književni susreti. ur. Stipan Matoš, Kijevo : OpćinaKijevo, Zagreb: Pučko otvoreno učilište „Invictus“, 2002. 53 – 58.
 • Milčetić o Bajamontijevu djelu. U Zbornik o Ivanu Milčetiću – književnom povjesničaru, filologu i etnologu : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Varaždin – Malinska, 19.-20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001. ur. Tihomil Maštrović, Zagreb – Varaždin : Hrvatski studiji ; Matica hrvatska, Ogranak, 2002. 89 – 98.
 • Cetinska vila. Usmena književnost Sinjske krajine. U Franjevačka klasična gimnazija u Sinju : 1838.-1988., 1854. – 2004. : radovi sa Znanstvenog skupa “150. obljetnica Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s osvrtom na ostalo školstvo u Cetinskoj krajini”, održanog 1989., prošireni 2004. u prigodi 150. obljetnice javnosti Gimnazije, ur. Josip Grbavac, Split – Sinj. Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja ; Franjevačka klasična gimnazija u Sinju, 2004. 513 – 527.
 • Neretva u Pavlinovićevoj zbirci Hrvatskihnarodnihpjesama, UDrugi Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret don Mihovil Pavlinović i Neretva : zbornik radova izlaganih dne 28. i 29. rujna 2006. u Metkoviću, Opuzenu i Pločama. ur. Stjepan Šešelj, Opuzen – Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Galerija “Stećak” ; HKZ [i. e.] Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, 2007. 19 – 26.
 • Miho Pavlinović – Sakupljač i komentator hrvatskih usmenih pjesama U Hrvatske narodne pjesme. Knjiga prva Split : Književni krug Split, 2007. 9 – 39.
 • Gospa Sinjska vizijom pučkog pjesnika : Teška povijest roda hrvatskoga za vrijeme zuluma turskoga. Gospa Sinjska 36 (2009), str. 19 – 24. (suautorstvo s Davorom Nikolićem)
 • Baš pučka i baš poetika. Književna Rijeka 14/4(2009) : 41 – 46.
 • Fenomen pučkoga pjesništva Ilije Kutlešića Bijadera. U Pisme umiljate : pučki pjesnik Ilija Kutlešić-Bijader, 1840.-1929. Split : Naklada Bošković, 2009. (pogovor i bibliografija 197 – 212 . (suautorstvo s Josipom Tomašić)
 • Kako je Lado dobio ime? U Lado – Hrvatsko nacionalno blago 1949. – 2009. ur. Zorica Vitez i Miroslava Vučić, Zagreb : Školska knjiga, 2009. 137 – 142. (suautorstvo s Lidijom Bajuk)
 • Poimanje smrti u hrvatskim narodnim poslovicama. U Izazov tradicijske kulture : svečani zbornik za Zoricu Vitez / uredileNailaCeribašić iLjiljanaMarks. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009. 138 – 146. (suautorstvo s Josipom Tomašić)
 • Biblija i usmena književnost u Bratulićevu djel(ovanj)u. U Knjige poštujući, knjigama poštovan : Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića. ur. Davor Dukić, Mateo Žagar, Zagreb : Matica hrvatska, 2010. 45 – 52.
 • Ivo Frangeš i hrvatska usmena književnost i tradicijska kultura.Republika 66/6 (2010) : 52 – 61.
 • Tradicijska kultura sela Otoka na Cetini. Gospa Sinjska 37(2010) : 119 – 125.
 • B`lgarski narodni pesni Konstantina Miladinova. Forum 51/1-3 (2012) : 278 – 288.
 • Koncept hrvatskog latinizma u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti, s posebnim osvrtom na prinos Veljka Gortana. Forum 52/ 4-6 (2013) : 623 – 636.
 • Narodne poslovice Mate Ujevića. U Mate Ujević danas : zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića, Zagreb, 26.-28. travnja 2012. ur. Ivica Matičević. Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2013. 333 – 345.
 • Hrvatske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine u Pavlinovićevoj zbirci. Hrvatska misao 20/1 (2016) N.s. 70/55 : 27-34.
 • Pučke molitve u Šetkinu zborniku.U Fra Jeronim Šetka – hrvatski franjevac, svećenik, profesor, jezikoslovac i književnik : zbornik radova izlaganih 24., 25. i 26. rujna 2015. u Neumu, Metkoviću, Pločama, Desnama, Opuzenu i Čapljini / Jedanaesti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret. [priprema susreta i zbornika Dubravka Vidak]. Opuzen : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Zagreb : Hrvatska kulturna zaklada HKZ – Hrvatsko slovo, 2016. 37 – 56. (suautorstvo s Ines Buntak)
 • Josip Vraneković, Dnevnik. Život u Krašiću zasužnjenog nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca (5.XII.1951.-10.II.1960.). U Colloquium academicum: Blaženi Alojzije Stepinac – katolički uzor čovjekoljublja. priredioTonči MatulićZagreb : Katolički bogoslovni fakultet : Glas Koncila, 2016. 61 – 73.

Recenzije, prikazi, osvrti, pregledni članci (izbor)

 • Riznica narodnog iskustva.Odjek 40/20(16. – 31. oktobar 1987) : 23
 • [Prikazi] Ukralja od Norina : priče, pjesme, zagonetke i poslovice s Neretve / priredila Maja Bošković-Stulli ; uz suradnju Zorice Rajković.Metković ; Opuzen : Galerija “Stećak” Klek, 1987.
 • Usmena narodna književnost na tlu Međimurja : Knjiga II / Ivan Zvonar, Stjepan Hranjec i Andrija Strbad , Čakovec : Zrinski, 1987. Narodna umjetnost 26(1989) : 272 – 274.
 • [Prikaz] Mirjana Drndarski : Nikola Tomazeo i naša narodna poezija. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 1989. Narodna umjetnost 27(1990) : 295 – 296.
 • [Prikaz] Wolfgang Steinitz, Ostjakologische Arbeiten, Band 3: Texte aus dem Nachlass, Herausgegeben von Gert Sauer. .. , Akademiai Kiado, Budapest 1989. Narodna umjetnost 27(1990) : 315 – 316.
 • Prilike u hrvatskoj književnosti.[Josip Kekez : Leukorn i djevojka bez grijeha : slike i prilike propovijedane u Hrvata : prilog općoj teoriji književnosti i povijesti starije hrvatske proze. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1989. ]. Odjek 42/1(1. – 15. januar 1990.) : 25.
 • Povijest i priče o hrvatskim vladarima. [ Neven Budak: Knezovi, kraljevi, biskupi : slike iz davne hrvatske prošlosti, Zagreb : CID, 1995.], Hrvatskoslovo 2/43(16. veljače 1996.) : 15.
 • Gospinplač iz Erdelja iz 1626. godine. [Stjepan Lukač : Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1926., Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2000]. Hrvatskamisao19-20(2001) : 173 – 175.
 • DR. MILKA JAUK-PINHAK 14. 12. 1939. – 5. 2. 2013.[In memoriam]. Croatica et Slavica Jadertina 9/2(2013) : 546 – 547.
 • Fra Petar Knežević. Gospin pjesnik i glazbenik. [Fra Petar Knežević : Gospin pjesnik i glazbenik, autori teksta Mirko Marić, Hana Breko Kustura, Hrvojka Mihanović Salopek, Sinj : Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja : Matica hrvatska, Ogranak : Franjevački samostan : Grad Sinj : Viteško alkarsko društvo, 2017.] Zadarskasmotra 66/3-4(2017) : 365 – 367.
 • Mitsko zapreteno u jeziku. [Radoslav Katičić : Naša stara vjera : tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb : Ibis grafika : Matica hrvatska, 2017.Vijenac 26/623 (18. siječnja 2018.) : 11.

Članci u dnevnom tisku (izbor)

 • Tožni človek zagorskih bregi.Vjesnik, 46/14012 (Sedam dana – Panorama subotom br.434, 13. rujna 1986.) : 17.
 • Kroćenje divlje književnosti.Vjesnik, 46/14115 (Sedam dana – Panorama subotom br.448, 27. prosinca 1986. ) : 17
 • Književnost s narodnih usana. Vjesnik 45/13751 (Sedam dana – Panorama subotom br. 397, 21.prosinca 1985.) : 16 – 17.
 • Muslimanske usmene balade.Vjesnik, 47/14126 (9. siječnja 1987.) : 15.
 • Riznica umovanja. Vjesnik, 48/14803 (2. prosinca 1988.) : 11.
 • Istarski preporoditelj.Vjesnik, 49/14876 (16. veljače 1989.) : 9.
 • Srbi svi i svuda. Vjesnik, 50/15546 (Sedam dana – Panorama subotom br. 651, 29. prosinca 1990.) : 19.
 • Po kervi i jeziku.Vjesnik, 52/15586 (Panorama br. 657, 9. veljače 1991.) : 16-17.
 • Davna bilježenja.Vjesnik, 52/15681 (Panorama br. 671, 17. svibnja 1991.) : 16-17.
 • Priče o pričanju. Vjesnik, 52/15764 (Panorama br. 681, 9. kolovoza 1991.) : 16-17.
 • Ugroženo hrvatsko selo (Etnokultura i rat). Vjesnik, 52/15864 (18. studenog 1991.) : 9.
 • Vapaj i krik. Sisačka bitka 1593. opjevana (1).Vjesnik, 54/16418 (13. lipnja do 18.
 • lipnja 1993.) : 53.

Tekstovi o prof. dr. sc. Stipi Botici

 • KEKEZ, Josip. 1999. Važan golem i tek započet posao.[prikaz] Stipe Botica: Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Zagreb : Vlastita naklada, 1995. U Procjene i ocjene, Zagreb : Organizator, 1999. 121 – 123.
 • KEKEZ, Josip. 1999. Stoljeća hrvatske književnosti – dva nova sveska.
 • Usmene lirske pjesme, priredio Stipe Botica, Matica hrvatska Zagreb : 1996.; Folklorno kazalište, priredio Ivan Lozica, Matica hrvatska Zagreb : 1996. U Procjene i ocjene, Zagreb : Organizator, 1999. 129 – 133.
 • DRAGIĆ, Marko. 1999. Knjiga za nas i naša pokoljenja. [prikaz] Stipe Botica: Lijepa naša baština : književno antropološke teme, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. Hrvatska revija 49/4 (1999) : 1045 – 1048.
 • BOŠKOVIĆ, Ivan. 2007. [prikaz] Stipe Botica: Andrija Kačić Miošić, ŠK, FF Sveučilišta u Zagrebu, Kačić, Zagreb, 2003. Hrvatski 5/2 (2007) : 124 – 130.
 • MIMICA, Ivan. 2009. Monumentalna zbirka hrvatskog usmenog pjesništva.[prikaz] Mihovil Pavlinović, Hrvatske narodne pjesme; priredio Stipe Botica. Književni krug, Split, 207.-2008., knj. I,II. Mogućnosti 56 /10-12(2009) : 207 – 212.
 • MARKS, Ljiljana. 2011. [prikaz] Narodne poslovice, izabrao Mate Ujević, prir. Stipe Botica, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2011. Narodna umjetnost 48/2 (2011) : 199 – 200.
 • TOMAŠIĆ, Josipa 2011. Otpor, smijeh i ulična filozofija [prikaz] Stipe Botica: Suvremeni hrvatski grafiti, Zagreb : P. I. P. Pavičić, 2010. drugo dopunjeno izdanje. Vijenac 19/461 (3. studenoga 2011) : 7-8.
 • *prikaz knjige Suvremeni hrvatski grafiti autora Stipe Botice i studenata. Drugo, dopunjeno izdanje obuhvaća grafite sakupljene u razdoblju od 1992. do 2009. godine među studenticama i studentima kroatistike u Zagrebu, Osijeku i Mostaru
 • RUDAN, Evelina. 2011. Biblija je motivacija, snaga i uzor tradicijskoj kulturi. [prikaz] Stipe Botica: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb, 2011. Hrvatska revija 11/3-4(2011) : 132 – 133.
 • NIKOLIĆ, Davor. 2013. [prikaz] Stipe Botica: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb, 2011. Narodna umjetnost 50/2 (2013) : 205 – 207.

Mentorstva magisterija i doktorata

 • DRAGIĆ, Marko. 2000. Hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hecegovine : doktorska disertacija,Zagreb : Filozofski fakultet.
 • GOLEC, Selina. 2003. Mitsko u hrvatskim usmenim pričama : magistarski rad,Zagreb : Filozofski fakultet.
 • VIDOVIĆ SCHREIBER, Tea-Tereza. 2004. Utjecaj hrvatske usmene književnosti na književno stvaralaštvo Petra Gudelja : magistarski rad,Zagreb : Filozofski fakultet.
 • TOKIĆ, Marko. 2006. Usmena književnost duvanjskog područja : magistarski rad, Zagreb : Filozofski fakultet.
 • BUT, Jaku. 2006. Jure Kastriotić – Skenderbeg u albanskim narodnim pjesmama i pričama u usporedbi s pjesmama Andrije Kačića Miošića posvećenima Skenderbegu : magistarski rad, Zagreb : Filozofski fakultet.
 • RUDAN, Evelina. 2010. Nadnaravna bića i pojave u predajama u Istri : doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet.
 • BARAN, Tanja.2012. Usmenoknjiževno nasljeđe križevačkoga kraja u kontekstu hrvatske književnosti 19. stoljeća : doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet.
 • NIKOLIĆ, Davor. 2013. Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike : doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet.
 • TOMAŠIĆ JURIĆ, Josipa. 2014. Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina : doktorski rad, Zagreb : Filozofski fakultet.
 • DABO, Emina. 2015. Pjesništvo Ivana Šuljića Iveše i njegovo mjesto u paškoj pučkoj književnosti : doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet.
 • BAJUK, Lidija. 2018. Odjeci slavenskoga mita u nematerijalnoj kulturi Međimurja : doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet. (u sumentorstvu s Tvrtkom Zebecom)
 • POPOVIĆ, Marija. 2018. Napitci u hrvatskim i ruskim poslovicama : doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet. (u sumentorstvu sa Željkom Fink Arsovski)
 • VUKELIĆ, Deniver. 2018. Utjecaj magijskih predodžaba na oblikovanje hrvatskoga kulturnoga identiteta : doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet. (u sumentorstvu sa Suzanom Marjanić)
 • Bibliografiju sastavila i uredila Dubravka Luić-Vudrag

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/128131?autor=128131