prof. dr. sc. Tajana Krička

Dr. sc. Tajana Krička je redovita profesorica u trajnome zvanju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu od 2011. godine. Rođena je u Zagrebu 18. rujna 1958. godine, gdje je završila osnovnu i srednju elektrotehničku školu. Diplomirala, magistrirala i doktorirala je na Fakultetu poljoprivrednih znanosti (Agronomskom fakultetu) gdje je i zaposlena od 1983. godine. Tijekom tog vremena bila je zamjenica direktora Instituta za poljoprivrednu mehanizaciju, tehnologiju i graditeljstvo (1989-1992), kao i Predstojnica Zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport (1999-2001, 2003-2006, 2009-2012, 2018-danas) te je od 2012. do 2015. godine obnašala funkciju dekanice Agronomskog fakulteta. Njezini znanstveni interesi uključuju posliježetvenu tehnologiju, sušenje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednu biomasu te proizvodnju biogoriva.

Prof. dr. sc. Tajana Krička bila je voditeljica ili suradnica na 37 hrvatskih ili međunarodnih znanstvenih ili tehnologijskih projekata.

Autorica je ili koautorica brojnih (416) znanstvenih i stručnih radova te studija i sažetaka. Od toga su 39 objavljena u časopisima indeksiranih u prvoj skupini radova (a1), 71 objavljen u časopisima indeksiranih u drugoj skupini radova (a2), 122 objavljeni u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom indeksiranih u trećoj skupini (a3) te ostali radovi objavljeni u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima, a nisu indeksirani u skupinama baza podataka (a1, a2, a3). Napisala je kao autorica ili koautorica 5 knjiga i 6 sveučilišna udžbenika, priručnika i skripta. Dobitnica je Zahvalnice Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za izvanredan doprinos na promicanju visokog obrazovanja (2006), Medalje za znanstveno istraživačku nastavnu i stručnu djelatnost Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakultet (2007), Medalje za znanost „Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture – Czech Republic“ (2011), nagrada za znanstvenu suradnju Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta (2013), nagrade „Zlatno pero“ (2015.) Veleučilišta u Kninu te Povelje Agronomskog fakulteta- najviše priznanje za posebne zasluge i doprinos za unapređenje znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te širenja ugleda Fakulteta i agronomske struke kod nas i u svijetu, kao i desetak nagrada iz područja poljoprivredne struke od kojih se posebno ističu zahvalnice tvrtke Krmiva d.o.o. za značajni znanstveni i stručni doprinos prilikom 20. i 35. obljetnice. Također je uključena u rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ujedno je bila i voditeljica Vladine radne grupe „Uvođenje biodizelskoga goriva u Republiku Hrvatsku“, članica Povjerenstva Nacionalnog programa BIOEN te Stručna savjetnica za bioenergiju pri UN-u. Također je bila i članica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za zaštitu okoliša i održivi razvitak. Kao predsjednica ili članica znanstvenog ili organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji 30 znanstvenih skupova. Nadalje, dopredsjednica je Akademije poljoprivrednih znanosti- Odjel za interdisciplinarne znanosti, tajnica Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU te članica Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU.

Prof. dr. sc. Tajana Krička je više od 35 godina aktivno uključena u nastavu na Agronomskom fakultetu. Do sada je bila mentorica 60 diplomskih i završnih radova, 4 magistarska i 6 doktorskih radova. Nositeljica je ili suradnica nekoliko dodiplomskih, diplomskih i doktorskih modula na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomskom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, kao i osnivačica studija Poljoprivredna tehnika pri Bolonjskom procesu na Agronomskom fakultetu, kao i laboratorija za istraživanje biomase i energetsku iskoristivost u poljoprivredi na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. Također, jedna je od utemeljiteljica interdisciplinarnog studija DAFM- Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region.

Bila je u raznim povjerenstvima, odborima i radnim skupinama, kao što su:

 • članica Senata (2012-2015), članica Savjeta Vlade RH za zaštitu okoliša i održivi razvitak (2008-2011)
 • članica Povjerenstva Nacionalnog programa BIOEN (1997-2005), članica Povjerenstva za promociju biogoriva u RH, MZO (2003-2005)
 • članica Hrvatskog energetskog društva, Zagreb (2002-)
 • stručna savjetnica za bioenergiju pri UN-u (2005-2006)
 • članica Upravnog vijeća Veleučilišta u Kninu (2013-2014)
 • članica Radne skupine za izradu elaborata o ustroju i upravljanju Sveučilišta u Zagrebu (2013-2015),
 • članica Gospodarskog vijeća Veleučilišta u Velikoj Gorici (2015-)
 • članica Povjerenstva za Programske ugovore Sveučilišta u Zagrebu (2013-2015)
 • članica Povjerenstva za praćenje ciljeva iz ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacije o troškovima studija studenata u akad. godinama 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015.
 • članica Stručnog savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi žitarica pri Ministarstvu poljoprivrede (2013-2015)
 • članica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020 (2015-2016)
 • članica/potpredsjednica Područnog znanstvenog vijeća za biotehničke znanosti (2012-2017),
 • Tajnica Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU (2007-)
 • članica Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU (2011-2016)
 • Predsjednica/članica Organizacijskog i Uređivačkog odbora Međunarodnog kongresa za posliježetvenu tehnologiju i biogoriva (1985-2005)
 • članica Znanstvenog odbora Međunarodnog kongresa Krmiva (1993.-)
 • članica Znanstvenog odbora kongresa Managing Quality in Chains- Acta Horticultura, Tajland (2006-2007)
 • članica Uređivačkog odbora časopisa “System for health and work security young workers; start safe“, Rumunjska (2004-2009)
 • članica Uređivačkog odbora časopisa Acta Technologica, BiH (2004-),
 • članica Znanstvenog odbora časopisa PTEP, Srbija(2008-),
 • članica Znanstvenog odbora Međunarodnog kongresa PTEP, Srbija(2008-)
 • članica Uređivačkog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Energija, obnovljiva energija i čiste tehnologije, BiH (2004-2010)
 • članica Znanstvenog odbora Međunarodnog kongresa „SIPA „(2005-),
 • članica Znanstvenog odbora Međunarodne konferencije „Energy saving technologies for drying and hygrothermal processing“, Rusija (2004-2005),
 • zamjenica predsjednika područnog znanstvenog vijeća biotehničkih znanosti, MZOS (2013-2017),
 • članica radne skupine za prevenciju i smanjenje nastanka otpada od hrane (2017-)
 • dopredsjednica Akademije poljoprivrednih znanosti- Odjel za interdisciplinarne znanosti (2017-)
 • članica Upravnog odbora HIS-a, predsjednica Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč (2018-)

Također je sudjelovala u radu Agronomskog fakulteta kao:

 • članica odbora za izdavačku djelatnost i CPK Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1996-2006)
 • članica odbora za suradnju s gospodarstvom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1996-1998)
 • članica odbora za nastavu i izbor nastavnika Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006-2012, 2015-)
 • članica odbora za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena i nastavna zvanja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006- 2012)
 • članica odbora za predlaganje godišnjih nagrada, odlikovanja i javnih priznanja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006- 2009)
 • članica povjerenstva za preraspodjelu prostora Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006- 2009)
 • članica odbora Agronomskog fakulteta za osiguranje kvalitete (2016-), predsjednica odbora za izradu i provedbu Samoanalize Agronomskog fakulteta za razdoblje 2008-2012 (2012-2013)
 • predsjednica povjerenstva za strateško planiranje Agronomskog fakulteta (2012-2015)
 • predsjednica povjerenstva za izradu akcijskih planova Agronomskog fakulteta (2012-2015)
 • osnivačica i predsjednica Gospodarskog savjeta Agronomskog fakulteta (2013-2015)
 • osnivačica i potpredsjednica Savjeta lokalne uprave i samouprave Agronomskog fakulteta (2013-2015)
 • osnivačica i voditeljica Bs studija Poljoprivredna tehnika (2005-2015)

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/95395?autor=95395