prof. emer. dr. sc. Marija Kaštelan Macan

1. Osnovni biografski podatci i obrazovanje

· Rođena 23. svibnja 1939. u Dubrovniku. Hrvatica, udata, majka troje odrasle djece;

· 1957. maturirala na V. gimnaziji u Zagrebu;

· 1962. diplomirala na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

· 1968. Na istom fakultetu magistrirala i stekla znanstveni stupanj magistra prirodni h znanosti , kemija;

· 1973. Obranila disertaciju i stekla znanstveni stupanj doktora prirodnih znanosti, kemija;

2. Zaposlenje , predavačka aktivnost i upravljačke funkcije na Tehnološkom fakultetu (TF)

te od 1991.na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) u Zagrebu i Akademskoj zajednici

· Od 1963. – 1973. asistentica u Zavodu za analitičku kemiju, Nakon stjecanja znanstvenih stupnjeva napreduje u zvanjima : znanstvena suradnica 1973., docentica 1975., izvanredna profesorica 1982., redovita profesorica 1987. U trajno zvanje red. prof . izabrana je 1999. Umirovljena je 31. XII. 2007., a Senat Sveučilišta u Zagrebu izabire je 2008. u počasno zvanje profesor emeritus.

Predavačka i nastavna djelatnost

· Od 1963. kao asistentica vodila je laboratorijske vježbe iz kolegija Analitička kemija I., II., i iIII., te Specijalne metode kemijske analize.

· Od 1975.- 1995. sunositeljicaa je moderniziranih kolegija Analitička kemija I. i II. uvodeći statističke metode u mjerenje i procjenu rezultata. Za te kolegije izdala je 1991.udžbenike Analitička kemija I. te u suautorstvu s prof.Z. Šoljićem Analitička kemija II., i 2002.

· Od 1995.preuzima kolegij Ispitivanje materijala koji je unaprijedila uvoiđenjem nastavnih jedinica iz upravljanja kvlaliitetom, vođenja projekata, normizacije, kemometričke procjene i i optimizacije.

· Od 2000. naziv kolegija promijenjen je u Ispitivanje kvalitete. Predložila je i predavala izborne kolegije Osiguravanje kvalitete i Kemijska analiza okoliša.

· 2005. – 2008.. svim smjerovima na diplomsikim studijima FKIT-a predaje predmet Analitička kemija – Volumetrija, a ovisno o izabranom studijskom smjeru Uvod u kemiju okoliša, Kemijsko-biološki procesi u tlu.

· Na poslijediplomskim i doktorskim studijima predavala je kolegije Plošna kromatografija, i Kemijska analiza u sustavu kvalitete i Analitika okoliša za koje je objavila istoimene udžbenike.

Upravljačke funkcije na Fakultetu i Akademskoj zajednici

· 1977./78., 1997./98 i 2002. – 2005. predstojnica Zavoda za analitičku kemiju;

· 1987.-1989. predsjednica Odbora za nastavu Instituta kemijskog inženjerstva Tehnološkoga fakulteta ;

· 1989. – 1991.članica Savjeta i prodekanica Tehnološkog fakulteta:

· 1990. – 1991. dekanica Instituta kemijskoga inženjerstva Tehnološkoga fakulteta;

· 1991. – 1993. dekanica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT);

· 1997. – 1999. koordinatorica poslijepdiplomskoga studija Inženjerska kemija;

· 2001. – 2003. predsjednica Odbora za promicanje imena Fakultea;

· 2003. -2005. članica Povjerenstva za plan i program razvoja FKIT-a;

· 2005. – 2007. članica Etičkoga povjerenstva FKIT-a.

Sudjelovanje u radu sveučilišnih odbora i povjerenstava:

· 1993. – 1996. I 2000. -2007. članica Matičnoga povjerenstva za prirodne znanosti (kemija);

· 2002.-2007.predsjednica Odbora za znanstveni, stručni i umjetnički rad SuZ:

· članica Povjerenstva za izradbu kriterija Rektorskoga zbora i Odbora za Poslijediplomsko središte u Dubrovniku;

· 1994.inicirala je i koordinirala proslavu 75. obljetnice tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

· 2006. – 2008. predsjednica Organizacijskog odbora obilježavanja 100. obljetnice rođenja nobelovca Vladimira Preloga.

3. Znanstvena djelatnost

Autorstvo

· 4 znanstvene knjiige, 1 riječnik i 11 monografija ;

· 85. znanstvenih radova u međunarodnim časopisima visoka faktora odjeka (IF) i h-faktora 16; ;

· 30. znanstvenih radova u zbornicima međunarodnih i domaćih skupova;

· 123. preglednih i drugih radova u časopisima i 2 rada u zbornicima skupova;

· 52 znanstvena sažetaka u domaćim zbornicima i časopisima

· 43 pozvana predavanja;

· sustavan dugogodišnji rad na popularizaciji i promicanju znanosti (knjige, izložbe članci, udruge, časopisi;

· organiziranje znanstvenih skupova (6)

· mentorstvo 4 disertacije, 16 magistarskih i 46 diplomskih radova.

· voditeljica 8 znanstvenih projekata ( 3 međunarodna i 5 domaćih);

· konsultantica 2 međunarodna znanstvena projekta,;

Uredništvo

2002. -2019.. pokrenula i uređivala ediciju Istaknuti profesori FKIT-a u kojoj je autorica 6 knjiga;

· 2007. S. M. Dumićem i K. Kovačevićem uredila Prelogovu knjigu Moja 132 semestra studija kemije;

· 2009. urednica knjige Ogledi o Vladimiru Prelogu (s K. Kovačevićem i M.Dumićem);

· 2013. urdednica knjige Analitika okoliša (s M. Petrović)

· urednica rubrike Hrvatsko nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu u časopisu Kemija u industriji 7-8/2012. – 7-8/2016.

· Hrvatski biografski leksikon Leksikografskoga zavoda, urednica za kemiju i kemijsko inženjerstvo; autorica 2 enciklopedijska članka (V. Prelog i V. Marjanović-Krajovan) i 59 enciiklopedijskih natuknica;

· Tehnički fakulteti 1919. – 1994., monografija, odgovorna urednica

· katalog razvojnih projekata, odgovorna urednica , MRO , Zagreb 1996.

· 1997. Glavna urednica knjige Vukovar izazov obnove (na hrvatskom i engleskom jeziku

· Od 2005. članica uredničkoga vijeća Hrvatskog biografskog leksikona (HBL)

· začetnica i glavna urednica ediicije Iistaknuti profesori FKIT-a , 2002.- 2019.

4. Stručna aktivnost

· 2005. autorica monografije Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

· 1919. – 1994.

· 1995. – 2000. za potrebe Ministarstva razvitka i obnove koordinirala razvojne projekte Hrvatska i održivi razvitak: Nacionalni program demografskog razvitka (1994. – 1996.), Gospodarstvo , stanje i procjena razvitak; Nacionalni program razvitka otoka i Humane i odgojne vrednote. Rezultati rasprava objavljeni su u istoimenim knjigama (urednica).

· poticala utemeljenje strukovnih udruga : Društvo diplomiranih inženjera i i prijatelja kemijsko -inženjerskoga studija (AMACIZ) ,i Hrvatski laboratorijij (CROLAB),;

· 43. stručnia rada u časopisima, ; 16. poglavlja u knjigama

autorica 3 siniopsisa , 1 scenarija i 3 izložbe za potrebe FKIT-a (1984., 2003.,2i007.;)

· autorica 8 kataloških jedinica za izložbu Znanost u u Hrvata, Klovićevi dvori, 1996.

· 2002. članak Južnohrvatski otoci; Lijepi vrti morem plivajući, časopis Dubrovnik ;

· 2009. stručni članak O školovanju u dubrovačkoj preparandiji, Biobibliographica

3, 163 – 181., Hrvatska bibliografska baština, LZ Miroslav Krleža ;

· 51 popularizacijski članak, 35 prikaza i osvrta.

5.Nagrade i priznanja

· 1995. Povelja za najuspješniji izdavački pothvat u 1994. s područja tehničkih znanosti za djela Tehnički fakulteti 1919.-1994., Razvitak i dostignuća tehničkih područja u Hrvatskoj (NagradaJ. Juraj Strossmayer);

· Vivat Academia-Vivant Ingeniarii ,(Nagrada J.J. Strossmayer 1994.)

· 1996. Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske.

· 1997. Red Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića

· 1997. Red Hrvatskog pletera 1997.

· 2004. Nagrada Fran Bošnjaković za promicanje i razvoj tehničkih znanosti (Sveučilište u Zagrebu)

· 2005. Nagrada Franjo Hanaman, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,

· 2008. Nagrada Grada Zagreba za popularizaciju znanosti

· 1997 .Zahvalnica za suradnju u realizaciji programa kulture (Narodno sveučilište Dubrava 1997.)

· Zahvalnica članu utemeljitelju u znak zahvalnosti i priznanja za poticaj i osnivanje pjevačkog zbora Chemicae ingeniariae alumni, povodom 5. obljetnice djelovanja (Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja KTS 1996.)

· Proglašenje počasnim članom humanitarne i mirotvorne udruge «Deša», Dubrovnik za pomoć i promicanje te udruge, Dubrovnik 1996.

· Zahvalnica za provedbu u djelo ideje o osnutku likovne galerije AMACIZ, povodom 5. obljetnice djelovanja (Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja KTS 1998.)

· Priznanje i medalja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za rad na osamostaljenju i razvoju fakulteta (1999.)

· Priznanje za 10-godišnje neprekidno djelovanje u pjevačkom zboru Chemicae ingeniarie alumni (Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja 2001.

· Diploma za 10-godišnji rad na širenju i razvinanju kulturno

umjetničkog amaterizma i kulture uopće (Hrvatski sabor kulture 2001.)

· Diploma za osnivanje Galerije AMACIZ-a (Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja KTS 2003.)

· 2007. Priznanje FKIT-a u povodu 88.obljetnice studija,

· Počasna članica udruge „ Eko Liburnija“u Rijeci;

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/20421?autor=20421